Kinh Tế

California có nợ bạn không?

California có thể nợ bạn tiền, và các quan chức tiểu bang muốn giúp bạn lấy nó. Với một vài thông tin, bạn có thể tìm thấy bất kỳ tài sản vô thừa nhận nào đang chờ được lấy lại.

Chương trình tài sản vô thừa nhận được thiết kế để tái hợp mọi người với tài sản mà họ nợ.

Các ngân hàng, công ty bảo hiểm, tập đoàn và một số nhóm khác được yêu cầu báo cáo và gửi tài sản của khách hàng của họ cho Văn Phòng Ngoại Trưởng khi không có hoạt động nào trong một khoảng thời gian nhất định – thường là 3 năm.

advertisement

Đối với phần lớn tài sản, không có thời hạn là khi nào chúng có thể được đòi lại. Bất kỳ ai quan tâm có thể truy cập claimit.ca.gov để tìm hiểu thêm.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button