Bắc CaliCộng ĐồngGia ĐìnhNam CaliSilicon ValleyĐời Sống

Thông tin trợ giúp cho công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đây là những thông tin căn bản được tóm lượt về các chương trình từ EDD. Trong trường hợp Covid19, có thể có rất nhiều điều lệ mới được tiểu bang thông qua. Bất cứ lúc nào thắc mắc, xin liên lạc EDD qua số phone phía dưới, hoặc vào website https://edd.ca.gov để xem thêm.

 • Công ty đóng cửa hoặc giảm giờ làm việc:
 1. Nếu nghỉ làm vì:
  1. Nhiễm bệnh,
  2. Cách ly
  3. Phải được chứng nhận
  4. Bạn có thể điền đơn Disability Insurance (Bảo hiểm mất năng lực hoặc khuyết tật)
   https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm
  5. Có thể nhận được khoảng 60%-70% tiền lương, từ $50-$1,300 một tuần.
 • Nếu nghỉ làm vì chăm sóc cho người gia đình bị nhiễm bệnh hoặc bị cách ly.
  • Điền đơn Paid Family Leave (PFL)  (Nghỉ Phép Gia Đình có trả tiền)
  • Phải được chứng nhận
  • Có thể được trợ giúp tới 6 tuần
  • Có thể nhận được khoảng 60%-70% tiền lương, từ $50-$1,300 một tuần
 • Nếu nghỉ làm để chăm sóc cho con em vì Trường Học đóng cửa:
  • Điền đơn bảo hiểm thất nghiệp. Nhân viên EDD sẽ cho biết bạn có hội đủ điều kiện hay không.
 • Nếu không thể tiếp tục đi làm vì bị nhiễm bệnh, hoặc bị cách ly từ nơi làm việc:
  • Bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp từ bảo hiểm thương tích cho công nhân (worker compensation)
  • Phải được chứng nhận
  • Trợ giúp tới 104 tuần, hoặc cho đến khi nào bạn đi làm lại, hoặc đến lúc bác sĩ cho phép đi làm
  • Trợ giúp 2/3 số tiền lương, hoặc tối đa theo luật tiểu bang
  • Được điều trị y tế
  • Được trợ giúp thêm tiền nếu bác sĩ xác nhận bị khuyết tật vĩnh viện vì bệnh.
  • Thông tin điền đơn tại: https://www.dir.ca.gov/dwc/FileAClaim.htm

Video hướng dẫn cách diễn đơn trợ cấp thất nghiệp:
https://www.youtube.com/watch?v=ENIR2Fx1Hoo

Tính tiền trợ cấp thất nghiệp
https://www.edd.ca.gov/Unemployment/UI-Calculator.htm

Thắc mắc hoặc cần giúp đỡ về các chương trình trên, xin liên lạc
Số phone EDD Tiếng Việt: 1-800-547-2058
Website: https://edd.ca.gov


Những nơi trợ giúp khác

Thông tin này được cung cấp bởi hội
Vietnamese American Organization
www.vaousa.org

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close

-----Adblock Detected----- Please consider supporting us by disabling your ad-blocker

We have detected that you are using ad-blocking software/plugin in your browser. Please consider supporting us by disabling your ad-blocker
X
X