Chính Trị

Phân chia lại

Cứ 10 năm một lần, United States Constitution and California’s State Constitution yêu cầu các đường ranh giới phân khu của liên bang, tiểu bang và địa phương phải được xem xét và vẽ lại, nếu cần, để tính đến sự gia tăng và di chuyển dân số trong toàn bộ ranh giới của quận.

Quá trình này được gọi là phân chia lại và dựa trên kết quả của điều tra dân số Hoa Kỳ 2 năm một lần.

Khi được sử dụng liên quan đến điều hành một cuộc bầu cử, “quận” bao gồm bất kỳ cơ quan khu vực nào có quyền đánh thuế, quản lý việc sử dụng đất hoặc để kết án và mua đất được quản lý bởi các quan chức được bầu có quyền kêu gọi bầu cử .

advertisement

Các cử tri cư trú trong giới hạn hợp pháp, hoặc ranh giới, của học khu hoặc cơ quan có quyền bỏ phiếu về các ứng cử viên và các biện pháp mà học khu đã đưa ra trên lá phiếu.

Khi được sử dụng liên quan đến việc quản lý phân chia lại, “quận” bao gồm các lãnh thổ hoặc bộ phận nhỏ hơn được chia nhỏ trong ranh giới thẩm quyền của cơ quan sẽ có một quan chức được bầu đại diện cho lãnh thổ hoặc bộ phận nhỏ hơn đó và người được bầu bởi các cử tri sống trong khu vực đó.

Bạn có thể tìm thấy danh sách các đại diện được bầu trong các khu vực bầu cử trong quận Santa Clara trên trang web trong trình đơn kéo xuống “Candidates & Measures” và chọn Popular Services.

Bạn có thể tra cứu khu vực bầu cử và các thành viên của mình bằng cách chọn, “Tra cứu khu vực của bạn” trong liên kết Dịch vụ Phổ biến của chúng tôi trên trang chủ của chúng tôi.

Đoc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button