Cộng ĐồngĐời Sống

Quận Santa Clara tuyển dụng thông dịch viên tiếng Việt

Văn phòng Điều hành của Quận Santa Clara đang tuyển dụng biên dịch viên / Thông dịch viên tiếng Việt, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Tagalog để hỗ trợ các dịch vụ của Quận tại Language Access Unit (Đơn vị Tiếp cận Ngôn ngữ) với mức lương từ $64,920.96 – $78,432.64

Vị trí này sẽ giúp đảm bảo những cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP) có được những thông tin và dịch vụ của Hạt Santa Clara. Biên dịch viên / Thông dịch viên cũng sẽ giúp các phòng ban và cơ quan của Quận Hạt dịch các tài liệu quan trọng và cung cấp dịch vụ cho cộng đồng đa dạng trong Quận Hạt.

Quận hạt cung cấp các phúc lợi cho nhân viên bao gồm lương hưu trọn đời, chăm sóc y tế / thị lực / nha khoa, và nhiều hơn thế nữa! Hãy điền đơn trước ngày 6 tháng 9, 2022.

advertisement

Vào link này để nộp đơn: http://ow.ly/Lwyk50Kw1Tf

Show More
Back to top button