Cộng Đồng

Lễ Tuyên Thệ & Ra Mắt Của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California

Lễ Tuyên Thệ & Ra Mắt Của Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California ngày 14 tháng 1 tại tiền đình quận hạt Santa Clara County.

(hình ảnh từ Ký Giả Vân Hành)

advertisement

Hình ảnh từ nhíp ảnh gia Nê Dư

Show More
Back to top button