Giáo Dục

Oakland đang xem xét đóng cửa vĩnh viễn 13 trường học

Oakland Unified School District (OUSD) đang xem xét đóng cửa vĩnh viễn 13 trường học vào cuối năm học này. Vẫn chưa quyết định chính xác trường học nào sẽ bị đóng cửa.

Nhiều trường có thể sẽ bị đóng cửa vào năm sau.

Ủy Ban Giáo Dục sẽ nghe một bài thuyết trình vào thứ Hai với đầy đủ chi tiết về đề xuất loại bỏ một số trường học. Hội đồng sẽ bỏ phiếu về đề xuất này trong một cuộc họp vào ngày 8 tháng 2.

advertisement

Học khu từ lâu đã phải đối diện với tình trạng thiếu ngân sách và thiếu học sinh đăng ký.

Đọc tin tiếng Anh tại đây.

Show More
Back to top button