Đời Sống

Động đất 3.4 tại Morgan Hill

Theo USGS, trận động đất đã làm rung chuyển các khu vực đồi Morgan, San Martin, Gilroy, Seven Trees và San Jose.

Không có thiệt hại hoặc thương tích được báo cáo.

advertisement

Show More
Back to top button